Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Określenie stanowiska
Asystent rodzinny –  pełny etat, zadaniowy system czasu pracy.

Wymagania kandydata
Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisko asystenta rodziny powinny spełniać następujące wymagania:
Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która spełnia określone warunki zawarte w ustawie,

  1. posiada

-posiada obywatelstwo polskie
-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki w rodzinie lub praca socjalna,
-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresy pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej- 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
  1. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Bazy danych podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, że wnioski na okres świadczeniowy 2019/2021  będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

Gmina Srokowo przystępuje do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki

Powiększ zdjęcie

Dnia 5 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego  pomiędzy Województwem Warmińsko -Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działali Pan Gustaw Marek Brzezin- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Jolanta Piotrowska-Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Srokowo, reprezentowaną przez Wójta Gminy Srokowo Pana Marka Olszewskiego i  Skarbnik Gminy Srokowo Panią Małgorzatę Cwalinę , została  podpisana  umowa na udzielenie środków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki. Całkowity koszt zadania wynosi 7020zł , w tym dotacja 3510 zł.

6 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Gmina Srokowo przystępuje do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki