Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2019

Określenie stanowiska
Asystent rodzinny –  pełny etat, wymiar czasu pracy, w systemie zadaniowym oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych.
Forma zatrudnienia –umowa o pracę na czas określony.
Przewidywany okres zatrudnienia – 01.08.2019 r. – 31.12.2019r. z możliwością przedłużenia umowy.

Wymagania kandydata

Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisko asystenta rodziny powinny spełniać następujące wymagania:

Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która spełnia określone warunki zawarte w ustawie,

 1. posiada

- posiada obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki w rodzinie lub praca socjalna,
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresy pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej- 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 1. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 2. umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 3. znajomość lokalnego środowiska
 4. samodzielność w działaniu i wykazywaniu własnej inicjatywy
 5. umiejętność współpracy w zespole
 6. umiejętności negocjowania
 7. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 8. dyspozycyjność
 9. prawo jazdy kat. B
 10. umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

Zakres wykonywanych zadań:

Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych  członków rodziny.

Systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Udzielanie rodzinom kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu zadań.

Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również
towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym
wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. kserokopia dowodu osobistego
 6. kserokopia prawa jazdy
 7. oświadczenie o niekaralności
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
 9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych
 11. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony lub ograniczony władzy rodzicielskiej.

Dodatkowe informacje

Dokumenty na stanowisko asystenta rodziny należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie ul. Plac Rynkowy 14 pok.2 do dnia 25.07.2019r. do godz.14:00 .
Z kandydatami spełniającymi wymogi zostanie przeprowadzona rozmowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone  nadawcy.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Jolanta Bień

Pliki do pobrania