INFORMACJA – STYPENDIA !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, że wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. Wnioski/druki dostępne od 24 sierpnia 2020 r. w GOPS Srokowo.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń z terenu Gminy Srokowo znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 528,00 zł. 

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 poz. 319 ),  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r poz. 2407 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm),świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 ze zm.)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie: oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych. Powyższe dokumenty powinny zawierać: nazwa wystawcy (czytelna) – imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) – wnioskodawcę, data wystawienia/sprzedaży, nr dokumentu, nazwa przedmiotu podlegającego refundacji, forma zapłaty.
NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI .

Dopuszcza się możliwość dokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy potwierdzonym uprzednio przez wychowawcę tylko w szczególnych sytuacjach (np. zakup podręczników z wyszczególnieniem nazw i kwot, organizowania przez szkołę wyjść do teatru, kina).
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia                                                                                                                                                                                                                                    

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane!!!

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie