Dopłaty do czynszu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021, poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 

Wymagane kryteria:

1) przyznany dodatek mieszkaniowy
2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
3) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.)
4) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;
3) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
5) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:  złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz 14 marca 2020 r.