Komu przysługuje karta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. KDR przysługuje rodzinie, która ma na utrzymaniu  trójkę dzieci. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka i do nabycia uprawnień bierze się pod uwagę dzieci własne i dzieci w ramach pieczy ( jedno dziecko własne i dwoje z pieczy)
  2. Rodzicom ze związków nieformalnych. I jedno z rodziców nie musi mieszkać razem.
  3. Posiadają obywatelstwo polskie i mają miejsce zamieszkania terytorium RP.
  4. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością. Statusu uchodźcy.
  5. Rodzic traci prawo do KDR w przypadku odebrania praw rodzicielskich przez umieszczenie dzieci w pieczy.