Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XLVI/253/18 Rady Gminy Srokowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/253/18
Rady Gminy Srokowo z dnia 23 lutego 2018 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem, utworzony został na podstawie uchwały Nr XI/40/90r. Gminnej Rady Narodowej w Srokowie z dnia 19 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.
2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Srokowo w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2

1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Srokowo.
2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Srokowo, ul. Plac Rynkowy 14.
3. Ośrodek finansowany jest ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na realizację zadań własnych z budżetu gminy.
4. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań gminy sprawuje Wójt Gminy Srokowo.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może używać nazwy skróconej GOPS.
6. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i pełnym adresem siedziby.
7. Na wykonanie zadań Ośrodek otrzymuje środki z budżetu gminy i budżetu państwa.

§ 3

Ośrodek realizuje zadania Gminy Srokowo w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone, nałożone ustawami albo wykonywane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
6. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
9. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
12. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
14. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
15. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
16. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
17. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
18. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
19. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
20. Uchwały Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
21. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.
22. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.
23. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
24. Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. w wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
25. Niniejszego statutu.
26. Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

 

Rozdział II
Organizacja Ośrodka i jego zadania

§ 4

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje przede wszystkim z:
1. organami samorządu terytorialnego,
2. samorządem mieszkańców wsi,
3. organizacjami pozarządowymi,
4. placówkami służby zdrowia
5. placówkami oświatowo – wychowawcze,
6. kościołami i związkami wyznaniowymi,
7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
8. Powiatowym Urzędem Pracy,
9. Policją,
10. Prokuraturą,
11. Sądami

W skład Ośrodka wchodzą:
1. Kierownik.
2. Główny księgowy.
3. Pracownicy Socjalni.
4. Opiekunki domowe w miarę potrzeb.
5. Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych
6. Pracownik do spraw funduszu alimentacyjnego i stypendiów
7. Pracownik do spraw świadczeń wychowawczych
8. Asystent rodziny
9. Koordynator Klubu Integracji Społecznej
10. Pracownik administracyjny
11. Pracownik gospodarczy - sprzątaczka

§ 5

Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka.

§ 6

Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Srokowo.

§ 7

Kierownik Ośrodka realizuje zadania:
1. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
2. Organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników.
3. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych Ośrodka, a także do występowania i prowadzenia w imieniu Gminy Srokowo spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania na podstawie odrębnych pełnomocnictw.
4. Odpowiada za prawidłowość sporządzania planu potrzeb i środków, realizację tego plan.
5. Wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka.
6. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
7. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych.
8. Kierownik Ośrodka z upoważnienie Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
9. Kierownik Ośrodka z upoważnienia wójta wydaje decyzje administracyjne w zakresie dodatków mieszkaniowych.
10. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w zakresie stypendiów socjalnych wypłacanych uczniom z rodzin mieszkających na terenie gminy Srokowo.
11. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta prowadzi postępowanie w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydaje decyzje w tych sprawach.
12. Wójt może upoważnić Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie innych spraw należących do zadań Ośrodka.
13. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w zakresie świadczeń wychowawczych.
14. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w zakresie jednorazowego świadczenia „Za życiem”.
15. Kierownik może wytyczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
16. Kierownik wykonuje inne zadania pomocy społecznej zlecone przez Wójta, Radę Gminy czy Wojewodę.

§ 8

1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Kierownika Ośrodka.

§ 9

Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez Kierownika Ośrodka.

§ 10

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze.

§ 11

Ośrodek korzysta z powierzonego mienia stanowiącego własność Gminy Srokowo. Ośrodek też zapewnia ochronę i należyte wykorzystanie powierzonego mienia.

 

Rozdział III
Cele i zakres działania Ośrodka

§ 12

Celem działania Ośrodka jest:
1. Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie osób i rodzin do integracji ze środowiskiem.
2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
3. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 13

Ośrodek na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie działania wykonuje poniżej wymienione zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:
1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

§ 14

Ośrodek wykonuje ponadto zadania własne gminy:
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
4. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.
5. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
6. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacji i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 15

Ośrodek wykonuje także następujące zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym:
1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
2. Sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej.
3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.
9. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
10. Praca socjalna.
11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
13. Dożywianie dzieci.
14. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
15. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
16. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
18. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
19. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

§ 16

1. Prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych.
2. Ustalanie uprawnień i przyznawanie pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym.
3. Prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.
4. Realizowanie zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
5. Zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Załatwianie spraw dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
8. Ośrodek może przystępować (prowadzić i rozliczać) do projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej.
9. Ośrodek może prowadzić wyodrębnioną komórkę organizacyjną o nazwie „klub integracji społecznej”.

Do zadań Ośrodka należy również:
1. Prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, przyznawanie i ich wypłata.

 

 

Dział IV
Gospodarka finansowa.

§ 17

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Gospodarując środkami publicznymi Ośrodek zapewnia ich wydatkowanie w sposób gospodarny, celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
5. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Srokowo i może być wykorzystany jedynie do celów związanych z realizacją zadań statutowych

 

Rozdział V
Przepisy porządkowe

§ 18

Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 19

Ośrodek prowadzi działalność w oparciu o roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Gminy w budżecie Gminy.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 21

Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być dokonywane w trybie przyjętym i właściwym dla uchwalania.